[tableon_single]


Mã ngắn đặc biệt để hiển thị một dữ liệu bài đăng trong 2 cột. Sử dụng nó để hiển thị nội dung khó.

Thuộc tính:

  • id: ID bài đăng
  • columns: thiết lập các cột trong bảng. Ví dụ: [tableon_single column = 'id, thumbnail, title, __ price, gallery']. Tất cả các khóa cột có thể có mà bạn có thể nhận được trên trang quản trị plugin-> tab Cài đặt -> nút "Tất cả các khóa cột có thể có"ở cuối bảng cài đặt.
  • table_id: sử dụng bất kỳ ID bảng nào, để đặt các cột của nó
  • skin: skin for the table, đọc thêm về skin nhấn vào đây.

Ví dụ: [tableon_single id=489]

Tất cả các cột cho [tableon_single] có thể được đặt trong tab "Cài đặt"

Ngoài ra, mã ngắn này được biểu diễn trong ô bảng dưới dạng nút.