[tableon_popup_iframe_button]


Mã ngắn này tạo nút, bật lên hiển thị trên nhấp chuột với iframe trang bên trong.

  • popup_page_link: liên kết đến trang, mẫu "TABLEON Trang trống"nên được chọn
  • button_text: văn bản liên kết, ví dụ: 'Gửi tin nhắn cho người quản lý sản phẩm'
  • popup_title: Tiêu đề cửa sổ bật lên
  • css_class: Lớp CSS của liên kết
  • help_title: văn bản của liên kết trên tiêu đề bật lên từ bên phải
  • help_link: liên kết trong tiêu đề bật lên

Demo shortcode: https://demo.posts-table.com/tableon_popup_iframe_button/


Mã làm ví dụ cho các nhà phát triển: