[tableon_gallery]


Mã ngắn đặc biệt hiển thị "Hình ảnh thư viện bài đăng đơn".

Thuộc tính:

  • id: ID bài đăng, cũng có thể được xác định tự động nếu mã ngắn nằm trên trang đơn của bài đăng

Ví dụ: [tableon_gallery id=49]

Mã ngắn này được biểu diễn trong ô bảng dưới dạng hình ảnh.

Đọc về cách lấy id hình ảnh cho mỗi bài đăng: https://posts-table.com/hook/tableon_gallery/