[tableon_compare]


Mã ngắn này là một phần của tiện ích mở rộng "So sánh"- hiển thị các bài đăng trong bảng để so sánh

Thuộc tính:

  • post_type: những loại bài viết sẽ hiển thị. Theo mặc định: đăng
  • ids: đặt bằng cách sử dụng các bài đăng có dấu phẩy mà bạn muốn hiển thị cho khách hàng của mình để so sánh
  • show_print_btn: hiển thị nút in (1/0)
  • skin: skin for the table, đọc thêm về skin nhấn vào đây.

Trang demo: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

All columns for [tableon_compare] can be set in the tab "Cài đặt"

Mã ngắn này được biểu diễn trong ô bảng dưới dạng nút.