[tableon_attachments]


Mã ngắn là một phần của tiện ích mở rộng "File đính kèm"- cho phép hiển thị một tệp đính kèm bài đăng.

Thuộc tính:

  • id: (bắt buộc) ID bài đăng
  • group: (không bắt buộc) nhóm tệp đính kèm
  • display_as: (không bắt buộc) cách hiển thị tệp đính kèm, các giá trị có thể có: bảng, biểu tượng
  • columns: (không bắt buộc) tiêu đề, loại, tệp, mô tả
  • skin: skin for the table, đọc thêm về skin nhấn vào đây.

Trên tệp đính kèm bài đăng phụ trợ được đặt trong bảng TABLEON đặc biệt

cũng đọctableon_get_post_attachments ($ post_id)

Mã ngắn này cũng được biểu diễn trong ô bảng dưới dạng nút HOẶC dưới dạng tệp đính kèm.