File đính kèm


Plugin này cho TABLEON tạo cơ hội để đính kèm tệp vào một bài đăng và hiển thị nó trong bảng hoặc dưới dạng biểu tượng. Bạn có thể mua phần mở rộng này nhấn vào đây..

Sử dụng nút "Add Files"để đính kèm tệp vào bài viết. Nếu nhấp vào cột" Biểu tượng ", có thể chọn biểu tượng cho từng loại tệp.

Tiện ích mở rộng này cũng cung cấp cột bổ sung với các tùy chọn riêng của nó:

Trên mặt trận trang web:


Cũng với phần mở rộng này:


Nhận trên PluginUs.Net