Skins


TABLEON cho phép tạo giao diện và áp dụng chúng trên bất kỳ bảng bài viết nào của nó.

Giao diện mặc định có trong: skin / skin-1.css, skin / skin-2.css, ..., skin / skin-11.css

Để thêm skin của bạn vào hệ thống, hãy tạo thư mục 'da bàn'trong thư mục của chủ đề WordPress hiện tại, hãy tạo tệp ở đó, ví dụ:my-custom1'và viết mã CSS ở đó bằng cách sử dụng mã bên dưới làm ví dụ:

 


Quan trọng: đừng quên đổi tên các biến CSS như trên màn hình trên!

Đặt màu sắc của bạn dưới dạng các biến và giá trị ở cuối tệp và tận hưởng kết quả!

Bật skin trên trang Cài đặt:

Hoặc sử dụng thuộc tính da, ví dụ: [tableon skin='my-custom1']