Tạo tiện ích mở rộng


TABLEON tích cực sử dụng các hook cho phép tạo các phần mở rộng bổ sung như:

Móc chính là:

  • tableon_extend_settings
  • tableon_extend_settings_default
  • tableon_include_assets - this hook includes the extension assets trough functions wp_enqueue_scriptwp_enqueue_style
  • mỗi phần mở rộng phải có duy nhất 'hoạt động'để thêm các cột của nó vào hệ thống
  • bảng được tạo thông qua hàm 'tableon () -> draw_table_data ($ table_data, $ table_html_id)'
  • Đối với chức năng JavaScript sử dụng hệ thống sự kiện
  • Sự kiện JS 'tableon-do-after-draw'cho phép thêm chức năng hoạt động sau khi vẽ lại bảng bài viết

Sử dụng các tiện ích mở rộng ở trên làm ví dụ để tạo các tiện ích mở rộng của riêng bạn. Nếu bạn có câu hỏi, hãy viết yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng.