[tableon_drop_down]


Kod pendek yang menghasilkan input carian di mana pelanggan dapat mengetik tajuk pos dan tekan butang Enter

Atribut:

  • id: ID jadual dibuat di halaman pentadbir TABLEON
  • width: lebar input carian, contoh: 100%, 300 piksel
  • height: tinggi bekas dengan hasil dalam px, contoh: 400
  • placeholder: teks yang dipaparkan di input carian
  • skin: kulit untuk meja, baca lebih lanjut mengenai kulit di sini

Contoh: [tableon_drop_down id=4 width=100% height=300 placeholder='find your blue wears here']

Demo: https://demo.posts-table.com/tableon_drop_down